Πολιτική Απορρήτου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (πχ. Ονοματεπώνυμο) ή έμμεσα (πχ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως το ΑΜΚΑ ή ο ΑΔΤ). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, προσωπικές προτιμήσεις, πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας.
Με την παροχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους εξής όρους χρήσης:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή οποιασδήποτε άλλος φορέας που μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους προσδιορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι: ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ihub.gr εάν δεν συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει περίπτωση να μην είναι πλέον διαθέσιμη η υπηρεσία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εφόσον επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας χωρίς να εγγραφείτε ή να παραγγείλετε ως επισκέπτης, συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα, προκειμένου να ενημερωθεί η Εταιρεία για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τα οποία είναι τα ελάχιστα προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με την Αρχή Επεξεργασίας Δεδομένων που απαιτεί ελαχιστοποίηση επεξεργασίας αυτών:

Δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικά συστήματα, έκδοση λειτουργίας συσκευής ή άλλα αναγνωριστικά αυτής
Στοιχεία σύνδεσης: ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, ΙP address (διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου) και άλλα στοιχεία σχετικά με το πρωτόκολλο σύνδεσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Στην περίπτωση που επιλέξετε να γίνεται μέλος και δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, σας ζητούνται προσωπικά δεδομένα όπως κατ’ αρχήν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο οποίο εάν δώσετε συναίνεση θα λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας ηλεκτρονικά μηνύματα.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να προβείτε σε παραγγελία προϊόντων μας τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού που επιθυμείτε (απόδειξη, τιμολόγιο). Προαιρετικά ζητούνται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου (σε περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την παραγγελία σας όταν έχετε αποθηκεύσει το καλάθι αγορών σας, να σας ενημερώνουμε για την διαθεσιμότητα των προϊόντων κλπ) και επάγγελμα.
Οι κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα πρόσβασης, στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία σύνδεσης, δεδομένα συσκευής, στοιχεία παραγγελίας και ζητούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά και την διασφάλιση της ασφάλειας των εφαρμογών μας και των συναλλαγών σας σε αυτές, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παράδοσης της παραγγελίας.
Με σκοπό την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Εταιρείας μας με τα συμφέροντά σας έχουμε δημιουργήσει σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου. Μόνο εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κάθε κίνδυνο, θα τα επεξεργαστούμε βάσει των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Αυτά δεν θα μεταβιβάζονται ποτέ σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και σε περίπτωση που μεταβιβαστεί οποιοδήποτε στοιχείο με εταιρεία που συνεργαζόμαστε αυτή ελέγχεται και πρέπει να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και να αποδεικνύει το επίπεδο ασφαλείας που παρέχει με επαρκή στοιχεία.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για το σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για την συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια :
Σε περίπτωση που αγοράσετε προϊόντα διατηρούμε αυτά καθόλη την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης. Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά διατηρούμε αυτά καθόλη την διάρκεια της προσφοράς.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα διατηρούμε αυτά καθόλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.
Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό διατηρούμε αυτά μέχρι να μας ζητηθεί η διαγραφή τους από εσάς ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
Όταν παράσχετε την συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε την διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για την συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (προβολή αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς σκοπούς. Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανονυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

ΧΩΡΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)( και στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ανεξάρτητα εάν ο πάροχος ΕΟΧ βρίσκεται εγκατεστημένος στην ΕΕ / ΕΟΧ είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με εμάς, εφόσον τηρεί τα κριτήρια του άρθρου 44 επόμενα του ΓΚΠΔ.
Παρόλα αυτά κάποιοι από τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εδρεύουν εκτός ΕΕ και ΕΟΧ. Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκών Χωρών αξιολογούνται πρώτα για το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν και μόνο αν μπορούν να αποδείξουν επαρκές επίπεδο προστασίας επιλέγονται ως πάροχοι υπηρεσιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιείται προκειμένου να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και με σκοπό να καταστεί η επίσκεψή σας λειτουργική και ελκυστική. Μερικά από αυτά διαγράφονται μετά το πέρας συνεδρίας στον περιηγητή (session cookies ή cookies συνεδρίας).
Άλλα παραμένουν στην συσκευή και επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναγνωρίσει τον περιηγητή στην επόμενη επίσκεψη (persistent cookies). Έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίσετε για την αποδοχή ή την απόρριψή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικότερα. Εάν δεν αποδεχτείτε την εγκατάσταση των cookies, μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης της ιστοσελίδας.

COOKIES ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Όσες πληροφορίες αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

COOKIES ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
Χρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης σχετική και προσαρμοσμένη με τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται, επιπλέον, για τον περιορισμό της συχνότητας μιας διαφήμισης και την μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. Κυρίως καταγράφουν εάν επισκεπτήκατε την ιστοσελίδα ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να μοιραστούν με τρίτα μέρη για την βελτίωση της στοχευμένης διαφήμισης.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στην “ihub.gr” είναι εμπιστευτικές και η “ihub.gr” έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η “ihub.gr.gr” δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που η “ihub.gr” χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η “ihub.gr” αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της “ihub.gr” επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο: Αναγνώριση χρήστη
Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το e-mail σας και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε.
Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της “ihub.gr” δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.
Πληρωμή
Η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή PayPal είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας.
Η εταιρεία “ihub.gr” δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της τράπεζας “######” ή αντίστοιχα στην ιστοσελίδα του PayPal χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.
Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην τράπεζα “######” ή του PayPal μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών αυτών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Για κάθε σημαντική αλλαγή θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των σημαντικών για εσάς δεδομένων, των οποίων είστε ιδιοκτήτες. Όσες λιγότερες πληροφορίες παρέχετε, τόσο λιγότερο έλεγχο έχετε.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιηγηθείτε ανώνυμα και δεν επιθυμείτε η συμπεριφορά στην διάρκεια της περιήγησης να αξιολογείται από την Εταιρεία μας και τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, οφείλετε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον περιηγητή σας.